TARNÓW – W DNIU DZIECKA OTWARTO „RODZINNY DOM DZIECKA”….

W dniu 1 czerwca 2021 r. swoją działalność rozpoczęła Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzinny Dom” w Tarnowie usytuowana przy ul. Chemicznej 10a.
Placówka typu rodzinnego, przeznaczona jest dla 8 -10 dzieci w różnym wieku, szczególnie
z rodzin wielodzietnych, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki w rodzinach naturalnych. Placówka zapewnia swoim wychowankom odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodobowe wyżywienie, podstawową opiekę zdrowotną a przede wszystkim umożliwia wspólne wychowanie i opiekę oraz pozwala na przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.
Lokal Placówki usytuowany na parterze budynku przy ul. Chemicznej 10a składa się
z pięciu dwuosobowych pokoi dla wychowanków, pokoju dziennego do zabawy, pokoju odwiedzin, kuchni połączonej z jadalnią oraz łazienek a także pokoju wychowawców i gabinetu dyrektora. Warunki, jakie zapewnia Placówka w tym wyposażenie i dekoracje pozwalają na stworzenie namiastki domu rodzinnego, w którym dzieci mają możliwość odnalezienia miejsca zapewniającego im poczucie bezpieczeństwa i przynależności.
„Rodzinny Dom” to miejsce, w którym dzieci odnajdą radość, ciepło i wsparcie umożliwiające prawidłowy rozwój. Opiekę i wychowanie zapewniają wychowawcy zatrudnieni zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kadra będzie realizować indywidualny plan pomocy dla każdego z wychowanków, mając na uwadze potrzeby każdego dziecka i konieczność zapewnienia warunków sprzyjających rozwojowi oraz doskonalenia umiejętności wychowanków. Placówka realizuje m.in. działania mające na celu zapewnienie dzieciom możliwości kształcenia, wychowania i podtrzymywania więzi rodzinnych. Zajęcia oraz ramowy plan dnia dostosowane zostaną do wieku wychowanków przebywających w Placówce. Planuje się również w miarę potrzeb organizację kół zainteresowań, imprez okolicznościowych, wyjść integracyjno-kulturalnych oraz innych działań ukierunkowanych na rozwój wychowanków.
Realizacja tych zadań odbywa się poprzez zapewnienie dzieciom godnych warunków do tego, by mogły zdrowo się rozwijać i wzrastać w atmosferze zbliżonej do domu rodzinnego, a w przyszłości — odpowiedzialnie podjąć role rodzinne i społeczne.
Działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny Dom” w Tarnowie w całości finansowana jest ze środków Gminy Miasta Tarnowa.
Foto: Lidia Jaźwińska

Post Author: kadr