182 MILIONY DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY…

W 2019 r. miasto przeznaczyło na pomoc społeczną ponad 182 mln zł. Z własnego budżetu Tarnowa pochodziło blisko 56 milionów zł, dotacje to 126,7 mln zł.

Na co dzień ze wszystkich form pomocy społecznej korzysta w Tarnowie ok. 30 tys. osób. W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy i wsparcia 5 tys. 999 osobom tj. 5,6 % ogółu mieszkańców miasta. Ponadto ośrodek wypłacił ponad 100 tys. świadczeń (500+, 300+, „Za życiem”, dodatek mieszkaniowy, energetyczny, świadczenia rodzinne, alimenty).

Miasto udzieliło też wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobom uzależnionym i współuzależnionym, ofiarom przemocy; prowadzone były zajęcia profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz kampanie informacyjne i warsztaty. Osoby objęte tymi formami pomocy to ok. 9 tys., przeznaczono na ten cel ponad 1,5 mln zł.

Z ulg w ramach Karty Tarnowskiej Rodziny skorzystało 5,3 tys. dzieci i rodziców, dopłata z budżetu miasta wyniosła to 869 tys. zł. W ramach pomocy dla rodzin zwiększona została też liczba miejsc żłobkach do 461. W placówkach wsparcia dziennego dofinansowano 245 miejsc dla dzieci kwotą 891 tys. zł.

W ramach pomocy dla seniorów korzystali oni z zajęć w klubach seniora, ośrodkach wsparcia i innych działań aktywizujących. Na tzw. politykę senioralną przeznaczono ok. 700 tys. zł. Dodatkowo budżet miasta sfinansował też usługi opiekuńcze dla 554 osób – wydano na ten cel ponad 3,5 mln zł.

Około 8 tysięcy osób niepełnosprawnych korzystało z programów PFRON. Wydano na ten cel 4,7 mln zł plus 500 tys. zł z budżetu Tarnowa.

Info:UMT

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i na zewnątrz

Post Author: kadr