DROŻSZA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA…

Tarnów 16 maja 2019. Konferencja prasowa dotycząca tematyki stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

UCHWAŁA Nr ………………………

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia …………………. 2019 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania

 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

 • 1.  Na drogach publicznych Tarnowa wyznacza się strefę płatnego parkowania w obszarze ograniczonym ulicami: Gabriela Narutowicza, Stanisława Konarskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Hugona Kołłątaja, Starodąbrowskiej, Słonecznej, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Juliusza Słowackiego, Klikowskiej, Józefa Szujskiego, Szkotnik, Ignacego Mościckiego, Kazimierza Pułaskiego, Krakowskiej oraz na ulicy Tadeusza Kościuszki od ulicy Kazimierza Pułaskiego do ulicy Władysława Reymonta, na ulicy Bartosza Głowackiego od ulicy Władysława Reymonta do ulicy Kazimierza Pułaskiego, na ulicy Dworcowej, na Placu Dworcowym, na ulicy Wita Stwosza od ulicy Gabriela Narutowicza do ulicy Towarowej i na ulicy Elżbiety Drużbackiej, zwaną dalej „SPP”. SPP obejmuje również pasy drogowe ulic wyznaczających jej granice.
 • 2. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 • 3. 1.. Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w wysokości:

1)    za pierwszą godzinę parkowania – 3,30 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,60 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,30 zł;

2)    za drugą godzinę parkowania – 3,90 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym  na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,10 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,70 zł;

3)    za trzecią godzinę parkowania – 4,60 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym  na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,70 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 3,20 zł;

4)    za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 3,30 zł, a dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM lub aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej Standard z zaimplementowanym  na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,60 zł, natomiast dla opłat uiszczonych w parkometrze za pomocą aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z zaimplementowanym na tej karcie ważnym biletem okresowym komunikacji miejskiej w Tarnowie – 2,30 zł.

 1. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP naliczana jest za każdą minutę – proporcjonalnie do deklarowanego czasu postoju w SPP, przy czym najniższa opłata, która winna być uiszczona za parkowanie w SPP wynosi 1,00 zł.
 • 4.1. Parkowanie przy ulicach: Nowej, Józefa Piłsudskiego, Szpitalnej, Marii Curie Skłodowskiej, Tadeusza Kościuszki na odcinku od Kazimierza Pułaskiego do Władysława Reymonta oraz Eliasza Goldhammera od Wałowej do Mickiewicza, jest nieodpłatne do 1 godziny. Po upływie 1 godziny obowiązują stawki opłat określone w § 3.
 1. Osoby korzystające z nieodpłatnego parkowania określonego w ust. 1 obowiązane są uzyskać bilet zerowy wraz z wpisanym na nim numerem rejestracyjnym pojazdu i umieścić go za przednią szybą samochodu, tak aby był w pełni czytelny dla kontrolującego.
 2. Bilety zerowe dostępne są w parkometrach zlokalizowanych przy ulicach określonych w ust. 1.
 • 5. 1. Należność za parkowanie można wnosić na następujące sposoby:

1)    opłatę jednorazową – poprzez:

 1. a) uiszczenie opłaty w parkometrze,
 2. b) system płatności mobilnych;

2)    opłatę zryczałtowaną – poprzez zakup abonamentu albo opłacenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty).

 1. Opłaty za abonament lub wydzielone stanowisko postojowe wnosi się w Targowiskach Miejskich w Tarnowie.
 • 6. Ustala się następujące typy abonamentów:

1)   abonament typu „M” – uprawniający do postoju wyłącznie na dwóch ulicach sąsiadujących z miejscem zameldowania jego posiadacza; abonament wystawiany jest wyłącznie osobom fizycznym zameldowanym na terenie SPP na posiadany przez nie pojazd, w ilości jeden abonament na jednego mieszkańca, przy czym abonament wydawany jest osobom zameldowanym na pobyt stały albo osobom zameldowanym na pobyt czasowy, o ile osoba ta posiada równocześnie aktywną Tarnowską Kartę Miejską PREMIUM; abonament wydawany jest na podstawie:

 1. a) dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu,
 2. b) dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;

2)    abonament typu „Z” – uprawniający do krótkotrwałego postoju w określonym miejscu, w obrębie Rynku i ul. Wałowej, w godzinach od 10:00 do 18:00, na czas czynnego załadunku i wyładunku towarów; abonament wystawiany jest dla podmiotów prowadzących w obrębie Rynku i na ul. Wałowej działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług oraz dla urzędów obsługujących organy administracji publicznej posiadających swoje siedziby w obrębie Rynku i ulicy Wałowej, na te podmioty lub urzędy; abonament wydawany jest na podstawie dokumentu poświadczającego adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności;

3)    abonament typu „S” – uprawniający do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami; abonament wystawiany jest na pojazdy służbowe organizacji społecznych, zawodowych, politycznych, wyznaniowych, redakcji prasy, radia, telewizji, jednostek sektora finansów publicznych, oraz na używane do celów służbowych pojazdy prywatne pracowników tych organizacji i jednostek – w ilości nie większej niż cztery abonamenty na daną organizację, redakcję lub jednostkę; abonament wydawany jest na podstawie dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu bądź dowodu rejestracyjnego oraz umowy o używanie pojazdu do celów służbowych;

4)    abonament typu „L” – uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament jest abonamentem na okaziciela; abonament wystawiany jest podmiotom wykonującym działalność leczniczą i posiadającym swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, realizującym świadczenia zdrowotne w domu pacjenta, finansowane ze środków publicznych w ilości jeden abonament na 2000 pacjentów według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, jednakże nie więcej niż trzy abonamenty dla jednego podmiotu; abonament wydawany jest na dany rok kalendarzowy, na podstawie:

 1. a) dokumentu poświadczającego wpis do rejestru pomiotów wykonujących działalność leczniczą,
 2. b) oświadczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą o realizacji świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta, finansowanych ze środków publicznych,
 3. c) oświadczenia o ilości pacjentów, którym podmiot wykonujący działalność leczniczą świadczy usługi zdrowotne, finansowane ze środków publicznych – według stanu na dzień 1 stycznia danego roku;

5)    abonament typu „T” – uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament wystawiany jest na konkretny pojazd i musi zawierać jego numer rejestracyjny;

6)    abonament typu „E” – uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament wystawiany jest na pojazdy hybrydowe, których emisja CO2 w cyklu łączonym ( mieszanym ) obliczana zgodnie z obowiązującą normą spalania nie przekracza 100g/km; abonament wydawany jest na podstawie:

 1. a) dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 2. b) świadectwa zgodności WE lub świadectwa homologacji;

7)    abonament typu „I” – uprawniający do postoju na wszystkich miejscach w SPP wyznaczonych do parkowania; abonament wystawiany jest na pojazdy osób niepełnosprawnych, rodziców osoby niepełnosprawnej mieszkających razem z nią w jednym gospodarstwie domowym lub opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej, w ilości jeden abonament na jedną osobę niepełnosprawną; abonament wydawany jest na podstawie:

 1. a) dowodu rejestracyjnego, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;
 2. b) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
 3. c) dowodu osobistego lub innego dokumentu, z którego wynika spełnianie przesłanek do uzyskania abonamentu.

8)    abonament typu „A” – zastępczy, dla każdego z typów abonamentów wydanych na numer rejestracyjny pojazdu; abonament typu A wydawany właścicielowi abonamentu który utracił możliwość korzystania z pojazdu, na który był wydany abonament wskutek uszkodzenia lub wypadku, abonament wydawany jest na czas nie dłuższy niż okres ważności abonamentu, za który jest wydawany; wznowienie ważności abonamentu zastępowanego jest równoznaczne z utratą ważności abonamentu zastępczego; abonament wydawany jest na podstawie:

 1. a) dokumentu wskazującego na utratę możliwości korzystania z samochodu, a w szczególności notatki policji lub innej służby, zgłoszenia do ubezpieczyciela, zaświadczenia zakładu naprawczego;
 2. b) umowy poświadczającej posiadanie pojazdu, który będzie używany w zamian za pojazd zastępowany na okres nie dłuższy niż czas naprawy albo likwidacji szkody,
 3. c) zwrotu abonamentu, za który wydawany jest abonament zastępczy.
 • 7. Opłaty za poszczególne abonamenty wynoszą:

1)    za roczny abonament typu: „M”, „E”, „I” –  30,00 zł;

2)   za roczny abonament typu:  „L” – 100,00 zł;

3) za abonament typu „Z”:

 1. a) miesięczny – 90,00 zł,
 2. b) półroczny – 500,00 zł,
 3. c) roczny – 900,00 zł;

4)    za roczny abonament typu „S” – 700,00 zł;

5)    za abonament typu „T”:

 1. a) miesięczny – 200,00 zł, a dla posiadaczy aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 150,00 zł,
 2. b) półroczny – 1000,00 zł, a dla posiadaczy aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 750,00 zł,
 3. c) roczny – 2 000,00 zł, a dla posiadaczy aktywnej Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM – 1.500,00 zł;

6)    za abonament typu „A” zastępczy – 5,00 zł.

 

 • 8.1. Zwrot nie wykorzystanej części opłaty za abonament przed upływem jego ważności może nastąpić w przypadku:

1) zbycia pojazdu – po przedłożeniu umowy kupna – sprzedaży lub innej umowy przenoszącej własność i zwrocie abonamentu postojowego;

2) kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji – po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez Policję potwierdzającego fakt zaistnienia zdarzenia;

3) wyrejestrowania pojazdu – po przedłożeniu zaświadczenia o demontażu pojazdu potwierdzonego przez wydział właściwy dla ewidencji pojazdów i zwrocie abonamentu postojowego;

4) na uzasadniony wniosek właściciela abonamentu lub jego następcy prawnego – po pisemnym wskazaniu okoliczności uzasadniających jego zwrot i zwrocie abonamentu postojowego.

 1. Zwrot części opłaty określony w ust. 1 dokonywany jest za pełne miesiące pozostające do wykorzystania liczone od daty zwrotu abonamentu.
 2. Zwrot opłaty za wydany abonament postojowy jest równoznaczny z jego unieważnieniem.
 • 9. Opłata za parkowanie w SPP na wydzielonym stanowisku postojowym (koperta) zastrzeżonym na prawach wyłączności wynosi:

1)    na stanowisku 8 godzinnym:

 1. a) za jeden miesiąc – 600,00 zł,
 2. b) za pół roku – 3 000,00 zł,
 3. c) za rok – 6 000,00 zł;

2)    na stanowisku całodobowym:

 1. a) za jeden miesiąc -700,00 zł,
 2. b) za pół roku – 3 500,00 zł,
 3. c) za rok – 7 000,00 zł.
 • 10. Ustala się zerową stawkę opłaty dla:

1)    oznakowanych zewnętrznie pojazdów: Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno – Kanalizacyjnego, Służb Nadzoru Budowlanego;

2)    taksówek stojących na miejscach wyznaczonych do postoju taksówek;

3)    kierujących pojazdami jednośladowymi;

4)    pojazdów osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujące pojazdy na stanowiskach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • 11. 1. Opłatę wnosi się z góry, za cały deklarowany czas postoju.
 1. Opłatę za parkowanie wnosi się bez uprzedniego wezwania, bezzwłocznie po zajęciu miejsca postojowego.
 2. Dowód dokonania opłaty parkingowej – wydruk z parkometru, informację o uiszczeniu opłaty poprzez system płatności mobilnej lub abonament – należy umieścić niezwłocznie po zaparkowaniu za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby były w pełni czytelne dla kontrolujących.

4.Postój po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu opłaconego za pomocą innych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

 1. Dowód prawidłowego uiszczenia opłaty parkingowej, pozwala w okresie jego ważności zmieniać miejsce parkowania w obrębie SPP z wyłączeniem biletów zerowych które obowiązują wyłącznie na ulicach wymienionych w § 4 ust.1.
 • 12. 1.Za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1)    50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty;

2)    150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.

 1. Opłatę określoną w ust. 1 uiszcza się w kasie Targowisk Miejskich w Tarnowie lub przelewem na rachunek bankowy Targowisk Miejskich w Tarnowie.
 2. Kontroli uiszczania opłat parkingowych mogą dokonywać pracownicy Targowisk Miejskich w Tarnowie.
 3. Obowiązek uiszczenia opłaty za postój powstaje z mocy prawa. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój wystawiane jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie to zamieszcza się na przedniej szybie pojazdu, za wycieraczką.
 4. Opłatę dodatkową wnosi się w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na wskazane w zawiadomieniu konto.
 5. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty można wnieść do Targowisk Miejskich w Tarnowie w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.
 6. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju, co jednak nie dotyczy abonamentów wydanych na okaziciela. W przypadku wniesienia opłaty w formie środków pieniężnych uiszczonych w parkometrze, warunkiem zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie, w trakcie postępowania reklamacyjnego, oryginału właściwego biletu parkingowego.
 7. Złożenie reklamacji nie przerywa, ani też nie zawiesza biegu terminu określonego w ust. 1.
 8. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.
 • 13. Należność za parkowanie uiszczana poprzez skasowanie zakupionej uprzednio karty parkingowej może być wnoszona na zasadach określonych w uchwale wymienionej w § 14, w terminie do 31 grudnia 2019 r.
 • 14.Traci moc uchwała Nr XXVIII/404/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobów ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 7140, z 2013 r. poz. 4274, z 2014 r. poz. 3210 i 6645, z 2015 r. poz. 2669 i 3050, oraz z 2019 r. poz. 1229).
 • 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

______

1)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 698 i poz. 730.

 

https://www.facebook.com/NSerwisKADR/videos/360177131511562/

 

 

Post Author: kadr