CNN: Tarnów wśród 15 najpiękniejszych miast Europy….

NN – jedna z największych i najważniejszych stacji telewizyjnych na świecie, zaliczyła Tarnów do piętnastu najładniejszych mniejszych miast Europy.
Julia Buckley, dziennikarka sekcji Travel na cnn.com, napisała m.in. iż choć Paryż, Rzym czy Barcelona są na listach miejsc, które trzeba odwiedzić, to również mniejsze europejskie miasta są jak marzenie, z piękną architekturą i bogatym kulturowym dziedzictwem, ale nie ma w nich tłumów turystów, z którymi trzeba dzielić te wszystkie atrakcje. Autorka wybrała piętnaście takich miast w Europie, a na jej liście znalazł się również Tarnów.
Pisząc o Tarnowie J. Buckley podkreśla, że mimo iż dziś jest miastem, spacer po Starym Mieście wystarczy, aby odkryć jego dawny, małomiasteczkowy charakter z zabytkami, które mogą przypominać Kraków sprzed nadejścia ery masowej turystyki.
Zdaniem autorki tarnowski rynek jest wspaniałą mieszanką architektury różnych epok, w tym także dziedzictwa kultury żydowskiej.
Cały artykuł dostępny jest na stronach internetowych CNN: https://edition.cnn.com/…/beautiful-towns…/index.html
CNN: Tarnów among the 15 most beautiful cities in Europe …
NN – one of the largest and most important television stations in the world, ranked Tarnów among the fifteen most beautiful smaller cities in Europe.
Julia Buckley, journalist for the Travel section at cnn.com, wrote, among others that although Paris, Rome and Barcelona are on the must-visit lists, smaller European cities are also a dream, with beautiful architecture and rich cultural heritage, but there are no crowds of tourists with whom you need to share all these attractions. The author chose fifteen such cities in Europe, and Tarnów was also on her list.
Writing about Tarnów, J. Buckley emphasizes that despite the fact that today it is a city, a walk around the Old Town is enough to discover its former, small-town character with monuments that may remind Krakow before the era of mass tourism.
According to the author, the market square in Tarnów is a wonderful mixture of architecture from different epochs, including the heritage of Jewish culture.
The entire article is available on the CNN website: https://edition.cnn.com/…/beautiful-towns…/index.html

Post Author: kadr