KONKURS „ZDEMASKUJ PRZEMOC”….UDOSTĘPNIJ!

Jak co roku, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy podejmuje działania profilaktyczne związane z Kampanią „Biała Wstążka”. W tym roku ogłaszamy konkurs fotograficzny pn. „Zdemaskuj przemoc”, który adresowany jest do wszystkich zainteresowanych profilaktyką przemocy w rodzinie oraz fotografią. Celem Konkursu jest zaprezentowanie zdjęć uwrażliwiających na przemoc w rodzinie, promujących funkcjonowanie bez przemocy oraz zachęcających do ujawniania i przeciwstawiania się przemocy domowej. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mailowy oiktarnow@op.pl z hasłem „Zdemaskuj przemoc” w temacie maila.

REGULAMIN KONKURSU
Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
pn. „ZDEMASKUJ PRZEMOC”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zdemaskuj przemoc”, zwanego dalej „Konkursem” jest Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest zaprezentowanie zdjęć uwrażliwiających na przemoc w rodzinie, promujących funkcjonowanie bez przemocy oraz zachęcających do ujawniania i przeciwstawiania się przemocy domowej.
3. Konkurs „Zdemaskuj przemoc” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych profilaktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz fotografią.
4. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mailowy oiktarnow@op.pl z hasłem „Zdemaskuj przemoc” w temacie maila.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia, o preferowanej rozdzielczości 4000 x 3000 px (około 70 dpi).
6. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
a. Imię i nazwisko Uczestnika,
b. numer telefonu, adres e-mail,
c. plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Nowak1,
d. oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że przesłane zdjęcie/a jest/są mojego autorstwa i dysponuję do niego/nich wszelkimi prawami autorskimi lub posiadam pisemne zezwolenie autora na jego/ich publikację i wykorzystanie. Zezwalam na nieodpłatną wielokrotną reprodukcję przesłanych zdjęć przez TOIKiWOP, zgodnie z punktem 8 regulaminu konkursu.”.
e. w przypadku gdy autorem zdjęcia/zdjęć jest osoba niepełnoletnia, należy ten fakt wskazać w danych personalnych, a osoba zgłaszająca reprezentuje autora jako rodzic lub opiekun, który to fakt należy wskazać. Oświadczenie wówczas powinno brzmieć :
„Oświadczam, że przesłane zdjęcie/a jest/są autorstwa niepełnoletniego ……….., którego jestem rodzicem / prawnym opiekunem na podstawie …….. i dysponuję do niego/nich wszelkimi prawami autorskimi, a w tym zezwolenie autora na jego/ich publikację i wykorzystanie. Zezwalam na nieodpłatną wielokrotną reprodukcję przesłanych zdjęć przez TOIKiWOP, zgodnie z punktem 8 regulaminu konkursu.”.
7. Udostępnione przez Uczestników dane mogące stanowić dane osobowe, Organizator Konkursu zobowiązuje się chronić i ewentualnie przetwarzać jedynie dla celów wynikających z niniejszego Regulaminu.
8. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od dnia14 listopada 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Nadto Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, publikacji nadesłanych prac na profilu firmowym FB oraz podczas wystawy pokonkursowej.
10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 8 Regulaminu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
6. Po zakończeniu Konkursu, tj. w dniu 27 listopada 2020 r. zostaną ogłoszeni jego laureaci.
11. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić Dyrektor i pracownicy TOIKiWOP, tj. psychoterapeuta, psycholog, koordynator OIK oraz koordynator SOWdOP. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
12. Wybrane zdjęcia zgłoszone do Konkursu, zostaną opublikowane w social mediach –m.in. na stronie Facebook TOIKiWOP, w wersji papierowej, a także na stronie www TOIKiWOP.

Obraz może zawierać: na zewnątrz

Post Author: kadr