Inauguracja Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE….

W Tarnowie rozpoczyna działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalne centrum wsparcia oświaty w regionie, w transformacji cyfrowej szkół, upowszechnianiu kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa placówkom oświatowym i uczniom.

O jego powołaniu zdecydowali w połowie maja 2020 r. wspólnie: Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty i Wojewoda Małopolski. Decyzja ta stanowi odpowiedź na doświadczenia małopolskich szkół w kilkumiesięcznym okresie „zdalnego nauczania” i zdiagnozowane w tym czasie pilne i strategiczne potrzeby oświaty w regionie.

Inicjatywa otrzyma wsparcie finansowe ze specjalnie wydzielonego na potrzeby edukacyjne komponentu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – pakietu działań samorządowych władz Małopolski przeciwdziałającemu negatywnym zmianom spowodowanym pandemią
COVID-19.

Uznaliśmy, iż obok wsparcia szkół zakupem urządzeń cyfrowych powinniśmy zapewnić bieżące wsparcie metodyczne, szkoleniowe i doradcze, zapewniające całym społecznościom szkolnym pomoc w realizacji nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem narzędzi i treści cyfrowych w czasach pandemii COVID-19, ale także w strategicznej przyszłej perspektywie roku 2030 – ­zadeklarowała Marta MALEC-LECH – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, odpowiedzialna za edukację w regionie.      

Organizatorem i operatorem centrum HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI, https://www.mwi.pl) – działająca w skali krajowej organizacja ekspercka, wspierająca szkoły w ich transformacji cyfrowej, szkoląca nauczycieli i prowadząca badania i eksperymenty dydaktyczne na polu edukacji cyfrowej. Znana m.in. z realizacji największego w Europie projektu edukacji cyfrowej dorosłych POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (280 tys. osób przeszkolonych) oraz projektu CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa (którym objęto 2330 szkół w Polsce i 333 tys. uczniów).

Głównymi polami aktywności centrum będą:

  • transformacja cyfrowa szkół – wsparcie samorządów, dyrektorów szkół i społeczności szkolnych w modernizacji dydaktyki szkolnej, zapewnieniu infrastruktury cyfrowej oraz motywowaniu do dokonywania transformacji cyfrowej całej społeczności szkolnej.
  • kompetencje metodyczno-cyfrowe – upowszechnianie i pogłębianie wśród nauczycieli ze szkół woj. małopolskiego kompetencji dydaktycznych związanych z uczeniem (się) w środowisku cyfrowym, przygotowaniem cyfrowych materiałów edukacyjnych oraz zapewnieniem dobrostanu uczniom.
  • Kompetencje 4.0 – upowszechnianie wśród uczniów szkół woj. małopolskiego kompetencji cyfrowych i „miękkich” – niezbędnych do życia i pracy w środowisku Przemysłu 4.0 i wschodzących technologii cyfrowych, m.in. sztucznej inteligencji, big data, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, chmury i in.
  • EdTech – prowadzenie eksperymentów i pilotaży wykorzystania w dydaktyce treści i narzędzi cyfrowych, tworzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wspomagających uczenie (się), dyfuzja innowacji do szkół regionu.
  • Edu4SPACE – wprowadzenie do szkół woj. małopolskiego pilotażowego programu edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), ukierunkowanego na zagadnienia podboju Kosmosu.
  • usieciowienie społeczności szkolnych – budowa i rozwój sieci kompetencji cyfrowych, łączących nauczycieli różnych szkół, uczelni wyższych, edukatorów, ekspertów z firm sektora IT i edukacyjnego, z wykorzystaniem regionalnej platformy edukacji cyfrowej, stworzonej w ramach centrum.
  • badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym – prowadzone w szkołach objętych wsparciem.

Prace centrum HUMINE

 

Centrum świadczyć będzie nauczycielom systematyczną i bieżącą pomoc w zdobyciu kompetencji niezbędnych do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, w tym z zakresu: zdalnego nauczania metodą e-learningu, higieny cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. Służyć im będzie codziennym wsparciem w ramach aktywności punktu kontaktowego (help desk), a także organizować certyfikowane szkolenia, edukampy i webinary. Obejmie kompleksowym wsparciem doradczym 22 „szkoły modelowe” w Małopolsce dokonujące pilotażowej transformacji cyfrowej. Stworzy w swojej siedzibie przestrzenie dla prowadzenia lekcji metodami dydaktycznymi aktywizującymi uczniów, wykorzystującymi narzędzia i treści cyfrowe. Monitorować będzie innowacyjne działania w zakresie edukacji cyfrowej w Europie i innych wiodących ośrodkach na świecie.

Zapraszamy samorządy i szkoły do współpracy w kompleksowej, systematycznej przemianie tradycyjnej szkoły w hybrydową „szkołę nowych szans”, bazującą na nowoczesnej dydaktyce realizowanej w środowisku cyfrowym. HUMINE to projekt wsparcia oświaty w Małopolsce, ale jesteśmy także w SMWI otwarci – jak dotąd – na współpracę z partnerami w innych regionach Polski – stwierdził Krzysztof GŁOMB, prezes SMWI, inicjator i lider centrum.     

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE będzie pierwszym w Polsce regionalnym hubem kompetencji przyszłości, ukierunkowanym na innowacyjne i praktyczne aspekty zastosowań dydaktyki cyfrowej w oświacie w 3 dekadzie XXI wieku. Wspierać będzie także „edukację przez całe życie” mieszkańców regionu jako jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych Małopolski w czasach Przemysłu 4.0.

 

Post Author: kadr